ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free


Oxford Dictionary of English

ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free
[1] ประเภทดิกชันนารี อังกฤษ – ไทย, ไทย - อังกฤษ

โปรแกรมที่ 1: LEXiTRON (ดิก อังกฤษ – ไทย & ไทย - อังกฤษ) ประมาณ 20 MB
http://home.dsd.go.th/freeenglish/LEXiTRON.exe

โปรแกรมที่ 2: My Buddy Dictionary ดิก อังกฤษ – ไทย รวมดิกจาก 3 ฐานข้อมูลไว้ในโปรแกรมเดียวกัน ประมาณ 25 MB
http://www.thaibuddy.com/

ดาวน์โหลดดิก: (หมดอายุ 1 มกราคม 2552)
http://home.dsd.go.th/freeenglish/MyBuddy2.1beta.zip

โปรแกรมที่ 3: Loy Dictionary อังกฤษ – ไทย ประมาณ 25 MB
http://home.dsd.go.th/freeenglish/_LoyDictSetupZipFiles.exe
(เป็นไฟล์ Setup และรายละเอียดในการติดตั้งทั้งหมด)

โปรแกรมที่ 4: HighLight Dictionary (อังกฤษ ->ไทย และ ไทย-อังกฤษ ) ขนาด 10.5 MB
http://www.thaiware.com/main/info.php?id=3342
มีคลังข้อมูลบรรจุคำศัพท์จากพจนานุกรมอิเล็คทรอนิกส์ ถึง 3 เล่ม รวมกันกว่า 180,000 รายการ สมบูรณ์แบบด้วย ความหมาย , ประเภทของคำศัพท์ , คำย่อ , คำพ้องเสียง , คำเหมือน , คำไกล้เคียง , คำตรงข้าม, ตัวอย่างประโยค เป็นต้น สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ โดยจะแปลศัพท์ที่ คุณต้องการรู้ความหมายจริง ๆ โดยไม่ต้องพิมพ์คำศัพท์ใหม่ เพียงแค่คุณลาก Highlight คำศัพท์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Windows Key + X โปรแกรมก็จะทำการแปลและแสดงผล ...


ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free
[2] ประเภท ดิกชันนารี อังกฤษ – อังกฤษ
โปรแกรมที่ 1: WordWeb 5 เป็นดิกอังกฤษ – อังกฤษ ใช้ฟรีที่ดีที่สุด [ขนาดประมาณ7 MB]
ดาวน์โหลด:
http://www.download.com/WordWeb/3000-2279_4-1000320

โปรแกรมที่ 2: Merriam Webster´s Concise Dictionary 2.1 [ขนาด 1.59 MB]
ดาวน์โหลด: http://www.download.com/Merriam-Webster-s-Concise-Dictionary/3000-2279_4-10059666.html?tag=lst-0-1

โปรแกรมที่ 3: TheSage´s English Dictionary and Thesaurus 1.1.2 [ขนาด 8.06 MB]
ดาวน์โหลด:
http://www.tucows.com/preview/412035
http://www.snapfiles.com/get/thesage.html

ดาวน์โหลดดิกชันนารีไว้ใช้งาน ฟรี ! download dictionary free

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "โรงเรียนกวดวิชา"

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2548

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ วิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2548

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ข้อที่ 1

Ann wonders how much time she has to work on her assigned project. Her teacher says, “No need to hurry yet___________ ”

1.

You hit the big time

2.

It’s high time

3.

Take your time

4.

In no time

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 2

“_______________ ?”
“Sorry, I can’. I’m on the phone.”

1.

Would you give me a rang

2.

Can I help you with anything

3.

Why don’t you finish it today

4.

Could you help me sort out this matter right now

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 3

You try on a pair of shoes but they are a bit too tight. You ask the sales assistant, “___________?”

1.

Have you got a bigger size

2.

Do you have a different color

3.

Can you find me a modern one

4.

Can you have the ones with higher heels

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ข้อที่ 4

Your friend told you about his trip to New York. You show your interest by saying, “_____________?”

1.

Have a nice day

2.

Fantastic

3.

Bon voyage

4.

What a surprise

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ข้อที่ 5

You are in a restaurant. The waiter asks, “ Are you ready to order ?” You reply, “___________”

1.

You’re ready to serve

2.

We prefer chicken to beef

3.

We’d like to have a table for three

4.

Please give us a minute to look at the menu

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 6

You would like to get two movie tickets. You call the box office and say, “_____________?”

1.

Could you buy me two tickets

2.

Can I reserve two tickets, please

3.

Shall I book you for two tickets

4.

May I help you with two tickets

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 7

You hand in your report late. You say to your teacher, “________”

1.

That’s quite all right

2.

I apologize for the delay

3.

Please accept my sympathy

4.

Sorry. It’s better late than never

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ข้อที่ 8

The sign “No trespassing.” can be seen in front of ________

1.

a highway intersection

2.

a public restroom

3.

a powder room

4.

a construction site

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 9

Your friend says, “I prefer pop music to rock.” You reply, “_______”

1.

So do I

2.

Me neither

3.

I like it

4.

I don’t like it

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ข้อที่ 10

Your colleague asks you a political question. You don’t want to give your opinion which might upset others in your group. You say, “_________”

1.

I’m not sure I agree with you

2.

I don’t want to offend anyone

3.

I’d prefer to keep his mouth shut

4.

I’d like to say something about it

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 11

At the dinner table, you want salt but the salt shaker is right in front of your friend. You say to her, “__________”

1.

Don’t use the salt. I need it too.

2.

Would you please pass the salt ?

3.

You should not take all of the salt.

4.

I would like some salt. Do you want some ?

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 12

Your English teacher is going to begin the lesson but she forgets her white board markers. You say to her, “_________”

1.

What’s the matter with you ?

2.

Teacher, I’ll get your markers. ?

3.

You forget your marker again, teacher.

4.

Why don’t you have your markers with you ?

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 13

Somchai asks for a stapler but you have a paper clip. You say to him, “_________”

1.

That’s it.

2.

Will this do ?

3.

How is it ?

4.

Here you are.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ข้อที่ 14

You want your boss to allow you to be away from the office next Monday to celebrate your house-warming party. You say, “_________”

1.

Let’s take next Monday off.

2.

May I take next Monday off.

3.

How about taking next Monday off ?

4.

What’s the matter with taking Monday off ?

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 15

Pauline lost her luggage. She went to see the airlines officer. She said, “ _________”

1.

I’d like to make a claim for my luggage

2.

I thing my luggage is unattended

3.

I wonder how I get my luggage back

4.

I want to question you about my luggage

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

Situation : Don is looking for a birthday gift for his mother. He is at a bookstore.
Sales Assistant : Good morning. How can I help you ?
Don : I’m trying to find a gift for my mother.
SA : Do you have 16 ?
Don : Perhaps a good novel.
SA : 17 ?
Don : She reads everything. But 18 .
SA : Ah, 19 I’m pretty sure she will love “The DaVinci Code.” It’s a rather new mystery.
Don : She’s already read it. I brought her a copy last summer. 20 ?
SA : we do 21 . The story is about the plot against the Vatican in Rome.
Don : Very interesting indeed. I think my mother will like it. 22 ?
SA : Oh yes. 23 . I read the book twice !
Don : Wow ! 24 . How much is it ?
SA : All books are on sale right now after a twenty percent discount. So it’s only 250 bath.
Don : 25 ?
SA : Yes, all major credit cards are accepted.


ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 16

1.

enough money with you

2.

to buy it right now

3.

anything particular in mind

4.

the title of the book you want

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอ็นทรานซ์ข้อที่ 17

1.

Are you sure she wants a book

2.

How much do you want to spend

3.

What kind of novel does she like

4.

When did she last read anything

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 18 .

1.

she’ a mystery fan

2.

She prefers non-fiction

3.

I know what she likes

4.

I want you to pick up something for me

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 19

1.

as a result

2.

in that case

3.

more or less

4.

by and large

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 20

1.

Do you stock DVD’s

2.

Are there any other movies

3.

Do you have any other CD’s

4.

Do you have other books by the same author

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อที่ 21 - 30

ส่วนบนของฟอร์ม

Situation : Don is looking for a birthday gift for his mother. He is at a bookstore.

Sales Assistant : Good morning. How can I help you ?

Don : I’m trying to find a gift for my mother.

SA : Do you have 16 ?

Don : Perhaps a good novel.

SA : 17 ?

Don : She reads everything. But 18 .

SA : Ah, 19 I’m pretty sure she will love “The DaVinci Code.” It’s a rather new mystery.

Don : She’s already read it. I brought her a copy last summer. 20 ?

SA : we do 21 . The story is about the plot against the Vatican in Rome.

Don : Very interesting indeed. I think my mother will like it. 22 ?

SA : Oh yes. 23 . I read the book twice !

Don : Wow ! 24 . How much is it ?

SA : All books are on sale right now after a twenty percent discount. So it’s only 250 bath.

Don : 25 ?

SA : Yes, all major credit cards are accepted.

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 21

1.

I’m sure

2.

Here you are

3.

We’ve got plenty

4.

Wait a minute


คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 22

1.

Have you read it yourself

2.

How many copies have you sold

3.

Are you going to read it yourself

4.

Don’t you think we should read it together

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 23

1.

I like this author too

2.

This book is very boring

3.

I never like mysteries

4.

But I don’t like this book

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 24

1.

I’ll take it then

2.

I’m not really sure

3.

I believe it’s no good

4.

I don’t think she will like it

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 25

1.

Can I pay in cash

2.

How can I pay

3.

Can I pay by credit card

4.

Do you accept personal checks

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 26

A vacation does for a person__________

1.

what sharpened knife does

2.

who is sharpened as a knife

3.

is sharpening him as a knife

4.

What sharpening as a knife

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 27

_________ it was clear that the accused was having significant psychiatric problems, the appeals court threw out his life sentence.

1.

Because

2.

Even though

3.

So

4.

Given

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 28

Disney World “Epcot Center” is a perfect vacation for clients who like to stretch their minds ________their bodies.

1.

like

2.

than

3.

within

4.

as well as

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 29

David Beckham was banned from driving, but shortly afterwards he got his driving license back________it was safe for Beckham to drive in his own car.

1.

which broke the law

2.

Because the judge said that

3.

in addition to social practice

4.

Even if against the traffic law

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 30

Unless the plant gets enough water for its root to absorb, it will soon _________

1.

delete

2.

omit

3.

erase

4.

Perish

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 31

Tensions within the factory workers are dying down, becoming a good sign for the owners________as the manager has announced to leave the factory to form a new one.

1.

However, a new issue is boiling up

2.

In fact, this situation is becoming worse

3.

The opposite sign is that anything has gone wrong

4.

On the contrary, this situation seems to be less serious

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 32

The Great Wall of China is reputed as one of the seven construction wonders in the world, _______for its long history ______ for its massive construction size, along with its unique architectural style.

1.

either_____or

2.

not only ______but also

3.

rather_____than

4.

neither_____nor


คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 33

Vincent Van Gogh received lessons in Greek, Latin, and mathematics. However, his lack of proficiency ______required him to abandon his studies after fifteen months.

1.

alternatively

2.

eventually

3.

drastically

4.

Firstly

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 34

________their success, none of the girls finished the study programs. Marian had to go back to South Dakota because of a family problem. Illness forced Bessie to give up her school.

1.

In spite of

2.

Thanks to

3.

Including

4.

Counting on

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 35

Dyslexia, ______is common among Asians, is a reading disorder that goes on even with good schooling and normal or even above-average intelligence. It’s a handicap that affects up to one in five school children in the US.

1.

which

2.

what

3.

where

4.

That

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

  Traditionally, puppet performances are based on stories adapted from classic  Thai
literature, such as ‘Phra Apaimanee.’ This time, 36 the Ramayana episode
will be made into a full show.
“Since 37 Thai students learn about ‘Miyarab War’ from the Ramayana,
I think audiences, especially students, can easily understand the story and would
enjoy a classic epic 38 form of art besides the textbook,” said Pisut
Yangkhiewsod, the famed puppet theatre’s head.
to Pisut, a puppet requires three manipulators, or puppeteers : 39
for the neck and one arm, another for the feet, and yet another for the other arm. The
puppet controllers 40 traditional Thai dance skills, especially ‘Khon’ and
Thai drama. On stage, the trio must 41 As they work together to portray a
single character, they must create harmony among 42 and with the puppet.
They must express their movements and feelings through a lifeless doll. 43
For the puppets ? “ I’m interested in making a performance about the origin of planets, based on 44 ,” Pisut said. “I want to explain why people who were born
45 different times have different personalities.46

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 36

1.

Consequently

2.

Furthermore

3.

therefore

4.

However

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 37

1.

almost

2.

most

3.

mostly

4.

the most

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 38

1.

In another

2.

About the

3.

of other

4.

with a

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 39

1.

The one

2.

other

3.

one

4.

the other

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 40

1.

should display

2.

ought to practice

3.

prefer to show

4.

must have

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

   Traditionally, puppet performances are based on stories adapted from classic  Thai
literature, such as ‘Phra Apaimanee.’ This time, 36 the Ramayana episode
will be made into a full show.
“Since 37 Thai students learn about ‘Miyarab War’ from the Ramayana,
I think audiences, especially students, can easily understand the story and would
enjoy a classic epic 38 form of art besides the textbook,” said Pisut
Yangkhiewsod, the famed puppet theatre’s head.
According to Pisut, a puppet requires three manipulators, or puppeteers : 39
for the neck and one arm, another for the feet, and yet another for the other arm. The
puppet controllers 40 traditional Thai dance skills, especially ‘Khon’ and
Thai drama. On stage, the trio must 41 As they work together to portray a
single character, they must create harmony among 42 and with the puppet.
They must express their movements and feelings through a lifeless doll. 43
For the puppets ? “ I’m interested in making a performance about the origin of planets,
based on 44 ,” Pisut said. “I want to explain why people who were born45 different times have different personalities.46

ข้อสอบเอ็นทรานซ ข้อที่ 41

1.

show their skills

2.

be synchronized

3.

get ready

4.

move quietly

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 42

1.

their

2.

himself

3.

them

4.

Themselves

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 43

1.

What’s next

2.

How do you do

3.

What is it

4.

When will it be

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 44

1.

astronomy

2.

archacology

3.

astrology

4.

anatomy

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 45

1.

on

2.

at

3.

in

4.

By

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

8543


8543

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 46

Based on what the man is wearing, we can assume that he is a/an ……… .

1.

Viking

2.

Roman

3.

Indian

4.

Arabian

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 47

Why did the man say : “If you don’t mind, I’ll just stand”? It is because…………. .

1.

he does not mind sitting

2.

He prefers standing to sitting

3.

he can’t wait to see the doctor

4.

He id afraid he might hurt himself


คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

What is this life, full of care,
We have no time to stand and stare?
No time to see in broad daylight
Streams full of stars like skies at night

ส่วนล่างของฟอร์ม

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 48

What is the picture this poem has painted?

1.

a man standing by himself

2.

A dark sky with lots of stars

3.

beautiful

4.

Stars shining brightly in broad daylight

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 49

What is the poet’s message to the reader ?

1.

we should lead a careful life

2.

we must not pollute our streams

3.

we must work hard during the day

4.

we should take time off to enjoy nature

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอ็นทรานซข้อที่ 50

What is the tone of the poem ?

1.

satirical

2.

Sarcastic

3.

argumentative

4.

Persuasive

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

You will be amazed by the quality of the sound you hear with the EarMate-63. Its
superior Class D circuitry gives you a clearer, more natural sound with less distortion.
You will also find that your batteries last twice as long with Class D circuitry, so your
spend half as much on batteries.
For less than $ 300 with an introductory offer, you can try this revolutionary hearing
aid for yourself. You can be assured that quality is not sacrificed. Compare the Ear Mate
to hearing aids selling for more than $ 1,000 and decide for yourself which works best
for you. You can try the EarAate-63 risk-free for 45 days in your own home!
You can request free information by calling toll-free :
1-800-843-3773 dept. 86-591 or writing to : Hearing Help Express 105 N First St.
Dept 86-519, DeKalb, IL 60115
 

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 51

Who is most likely to be interested in this product ?

1.

opticians

2.

Hearing-aids users

3.

electrical engineers

4.

Shoppers for new products

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 52

What makes the Ear-Mate-63 a higher quality product ?

1.

long size batteries

2.

an economical size

3.

Class D circuitry

4.

sound distraction equipment

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 53

How long can you test the Ear-Mate-63 before paying ?

1.

half a month

2.

a month and a half

3.

about a month

4.

about 2 months

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 54

What is true about the Ear-Mate-63 ?

1.

It is cheaper than other products of the same kind.

2.

It is more expensive but its quality is much better.

3.

It is about the same price but its quality is far better.

4.

It is about the same price and quality but it offers a better service.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 55

Which section in a magazine can you find this article ?

1.

social section

2.

International news

3.

advertisement

4.

Entertainment

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

A bomb went off  under my bed the other morning. It was early on a grey Tuesday
when I heard a flock of ambulances somewhere near my Left Bank street, making that
forlorn, politely insistent two-note bleating all Paris ambulances make. I went down-
stairs and outside and found-nothing. The street sweeper with the green plastic broom
was sweeping ; the young woman who keeps the striped pajama boutique across the
street was reading her Paul Auster novel.(“You left New York for Paris ?” she
demanded incredulously when I introduced myself not long ago.) Only in the early
afternoon, when Le Monde came out, did I realize that the Islamic terrorists who are
now working in Paris had left a bomb in an underground train and that, give or take
a few hundred yards, it had gone off beneath the second-floor refuge on the Left Bank
that my wife and I had found this summer, after a long search. The ambulances were
heading for the Gare d’Orsay, where the wounded were being taken.
 

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 56

Why did the narrator run down to the street ?
Because he ____________

1.

saw the explosion

2.

had a bad dream

3.

heard the ambulances

4.

wanted to see the left bank street

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 57

What does the word “incredulously” imply about the young woman ?
It implies that she was __________

1.

excited to meet the narrator

2.

Unfriendly towards the narrator

3.

surprised that the narrator came to Paris

4.

Curious about the narrator’s hometown, New York

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 58

Where did the explosion occur ?

1.

right under the narrator’s bed

2.

on the second floor

3.

in an underground train

4.

near Gare d’Orsay

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 59

According to the passage, how did the narrator spend part of his summer ? By __________

1.

working in New York

2.

looking for an apartment

3.

meeting his relatives

4.

looking for a job

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 60

From which of the following sources did the narrator learn about the bomb ?
He learned about it from ________

1.

the street sweeper

2.

the shop keeper

3.

television news

4.

an afternoon newspaper

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

A bomb went off  under my bed the other morning. It was early on a grey Tuesda
when I heard a flock of ambulances somewhere near my Left Bank street, making that
forlorn, politely insistent two-note bleating all Paris ambulances make. I went down-
stairs and outside and found-nothing. The street sweeper with the green plastic broom
was sweeping ; the young woman who keeps the striped pajama boutique across the
street was reading her Paul Auster novel.(“You left New York for Paris ?”
demanded incredulously when I introduced myself not long ago.) Only in the early
afternoon, when Le Monde came out, did I realize that the Islamic terrorists who are
now working in Paris had left a bomb in an underground train and that, give or take
a few hundred yards, it had gone off beneath the second-floor refuge on the Left Bank
that my wife and I had found this summer, after a long search. The ambulances were
heading for the Gare d’Orsay, where the wounded were being taken.

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 61

What does this sentence mean ? We should ___________

1.

be kind and forgiving to bad people

2.

try to understand other people’s feelings

3.

make the best of out dealings with others

4.

treat other people the way we want to be treated

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 62

What is the purpose of this saying ?

1.

to teach

2.

to command

3.

to threaten

4.

to propagandize

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 63

Where would we most likely see this saying ?

1.

on a sale poster

2.

in a religious text

3.

in an advertisement

4.

in a travel brochure

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

Chickpea Soup

 1  cup chicken broth
2 carrots, thinly sliced
3 cloves garlic, minced
tsp. Dried sage
tsp. Pepper
2 cups cooked chickpeas, red
kidney beans or black beans
4 cups packed, torn spinach or watercress leaves
Bring the broth to boil over moderate heat. Add carrots, garlic, sage and pepper,
and cook for five minutes or until carrots are tender. Add cup water and chickpeas,
and return to boil. Reduce to simmer, cover, and cook for seven minutes. Stir in
greens and cook for one minute. Serves four.

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 64

Which ingredient is NOT mentioned as part of the recipe for chicken soup ?

1.

carrots

2.

Spinach

3.

minced garlic

4.

Chicken breast

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 65

How many people is this dish ideal for ?

1.

1

2.

4

3.

5

4.

7

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

 Dear ?Crazy : The American Psychology Association reported that 40 % to 60 % of
men who abused their female partners also abused their children. Is this the kind of
atmosphere in which you want your children raised ? Your husband’s refusal to seek
marriage counseling indicates that he has ho intention of changing his pattern. It’s bad
enough that he takes his hostility out on you daily. But for him to take pleasure in
making your daughter cry is sick.
p lease don’t let your husband’s refusal to go for counseling deter you from getting
professional help to aid you in deciding how best to protect yourself and your
children. Cruel word erode the self-esteem like the ocean eats away the shore. And
for children to be exposed to it day after day can cause lifelong damage.

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 66

Where is the letter from ?

1.

an advice column

2.

a social issue feature

3.

a commentary column

4.

an opinion and analysis section


คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 67

Why did the counselor write this letter ? She wrote it in response to …………. .

1.

a woman abused by her husband

2.

a man who regularly abuses his wife

3.

all people who read her letter expect Crazy

4.

all people who have crazy men in their families

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 68

Which of the following is the sentence that best concludes the counselor’s answer ?

1.

Don’t tolerate abuse.

2.

Divorce is the best way.

3.

Professionals can’t help.

4.

Children must come first.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 69

Which of the follow is what we CANNOT learn from this case ?

1.

Still water runs deep.

2.

Life is not a bed of roses.

3.

The squeaking wheel gets oiled.

4.

Necessity is the mother of invention.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 70

Which of the following means to “wear away gradually” ?

1.

erode

2.

Abuse

3.

deter

4.

Expose

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

WASHINGTON, DC-In Milwaukee, a church has been declared a public  nuisance
for feeding homeless people and allowing them to sleep there. In Gainesville, police
threatened University of Florida students with arrest if they did not stop serving meals
to homeless people in a public park. In Santa Barbara, it is illegal to lean against the
front of a building or store, and no one can park a motor home on the street in one
place for more than two hours. These ordinances and activities demonstrate the in-
creasingly hostile attitude in the United States toward people who are homeless,
according to a report by the National Coalition for the Homeless that was released
today. This report examines occurrences since January 2002 and documents civil
rights violations perpetrated against people experiencing homelessn
Currently, there are over two million homeless people in America. A recent congres-
sional study predicts that nearly 19 million people will face the prospects of homelessness
in America in the next 15 years. In New York City, the coalition for the homeless
estimates that 100,000 homeless live in New York State, and of that number 70,000
reside in New York City, With the highest unemployment rates in almost a decade,
more people are becoming homeless, and as the economy continues to tighten, it is
causing financial crises for shelters and service-providing agencies Though nearly all
cities still lack sufficient shelter beds and social services, many continue to pass laws
prohibiting people experiencing homelessness from sleeping outsid
Almost 70 % of the cities surveyed in the first report have passed at least one or mor
new laws specifically targeting homeless people since January 2002, making it in-
creasingly difficult to survive on the streets. Further, this report finds Las Vegas, San
Francisco, New York City, Los Angeles, and Atlanta to be the top five “meanest”
cities in the United states for poor and homeless people to live in ; California is the
“meanest” state, followed by Florida as the second “meanest

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 71

What is the main idea of this passage ?

1.

As unemployment rates rise, the number of homelessness increases

2.

Police in Florida use force to break up a student protest to save homeless.

3.

Many cities refuse to set up a budget to solve problems caused by homeless.

4.

As the number of homeless increases, the number of laws targeting homeless people rise.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 72

Which of the following could NOT be inferred from the passage ?

1.

Americans have better attitudes towards homeless

2.

It becomes more difficult for homeless to survive on the streets.

3.

Since January 2002, America has passed more laws against homeless.

4.

There are insufficiencies of shelter beds and social services for homeless.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 73

What percentage of cities have passed laws against the homeless since 2002 ?

1.

70 %

2.

75 %

3.

80 %

4.

85 %

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 74

Which of the follow is NOT a cause of an increase in the number of homeless in America ?

1.

tighter economy

2.

Financial crises

3.

high unemployment rates

4.

Stricter laws against homeless

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 75

According to the passage, how many cities in America are considered the meanest for poor and homeless people ?

1.

4

2.

5

3.

6

4.

7

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 76

Which of the following could be implied from the passage ?

1.

Neither California nor Florida offers any help to homeless.

2.

Laws against homeless people in California and Florida are equally strict.

3.

The number of homeless in Florida is twice as much of that in California.

4.

Homeless people in Florida receive better treatment than those in California.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 77

Of 100,000 homeless living in New York, what is the percentage of homeless people living in New York City ?

1.

60 %

2.

70 %

3.

75 %

4.

89 %

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 78

Which of the following could best replace the word “lack” ?

1.

are rich of

2.

are in surplus of

3.

are in shortage of

4.

are abundant of

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 79

According to the passage, how many people in America will become homeless in the year 2020 ?

1.

19 million

2.

2 million

3.

70,000

4.

100,000

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 80

Which of the following issued the report on Americans’ increasingly negative attitudes toward homeless ?

1.

University of Florida

2.

a church in Milwaukee

3.

police Department in Gainesville

4.

the National Coalition for the Homeless

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

 The collection of odd planets discovered in distant solar systems has gotten stranger,
even frightening. That’s the assessment of planet hunter Geoffrey Marcy of the University
of California, Berkeley, after finding a gargantuan planet 17 times as massive as Jupiter.
The “whopper” planet, orbiting a sun-like star in the constellation Serpens, is twice as
massive as any other planet ever found. It has confounded theorists who did not think planets
could form on such a scale.
The whopper might be a brown dwarf star, insufficiently hot for fusion to have ignited it,
says R. Paul Butler of the Carnegie Institution of Washington, D.C. Yet it orbits close enough
to the central star—at a distance about three times the distance from Earth to the sun—in an
area where planets normally form. Gravitational disturbances would make it difficult for a
brown dwarf star to form that close to another star.
The giant could be a new class of object entirely, Butler says. “ I can’t wait until the theorists
explain these things to us,” he
Using the Keck telescope in Hawaii, Marcy’s team also detected a second planet orbiting
the same star HD168443. The planet has about seven Jovian Masses. Astronomers infer
a planet’s existence by detecting the tiny wobble in the star that is generated by the planet’s
gravitational tug.
In a separate search, Marcy and Butler found the first planets orbiting a red dwarf star,
common type of star about one-third the mass of the sun. Studying the red dwarf Gliese
876, they discovered one planet with twice the mass of Jupiter, and another with about
one-half Jupiter’s mass. The new discoveries bring to 59 the number of extrasolar planets
identified.
 ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 81 

What is the main idea of this article ?

1.

the formation of whopper planets

2.

the various sizes of whopper planets

3.

the orbit patterns of whopper planets

4.

the increasing number of whopper planets

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 82

Who could possibly be the writer of this article ?

1.

an astronaut

2.

an astrophysicist

3.

a physiologist

4.

a nuclear physicist

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 83

Why was the article written ?

1.

to make an argument

2.

to clarify the truth

3.

to report new discoveries

4.

to make a comparison

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 84

Where were the whopper planets discovered ?

1.

in our solar system

2.

in distant solar systems

3.

in the constellation Serpens

4.

around the area of the central star

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 85

Why did whopper planets cause some confusion among theorists ?

1.

because of their sun-like orbit

2.

because of their unknown origin

3.

because of their fusion-ignition reaction

4.

because of their considerably massive size

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 86

Why is it difficult for a brown dwarf star to form near other stars ?

1.

because of its seven jovial masses

2.

because of insufficient heat for fusion

3.

because of the gravitational disturbances

4.

because of its close orbit to the central star

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 87

What evidence do the astronomers use to conform a planet’s existence ?

1.

the gravitational tug

2.

A slight detected wobble

3.

the picture from a telescope

4.

The gravitational forces between planets

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 88

What is NOT true about whopper planets ?

1.

Some have different colors

2.

Some planets are frightfully massive

3.

Their new discoveries

4.

They can form themselves in many conditions.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 89

Who is NOT likely to make use of this article in their profession ?

1.

a biophysicist

2.

a high school student

3.

a documentary producer

4.

an editor of a science magazine

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

ข้อที่ 91 - 100
8546


ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 90

What is the biggest size of a whopper planet as stated in the article ?

1.

one-third the mass of the sun

2.

3 times bigger than the Earth

3.

17 times bigger than the Jupiter

4.

7 times smaller than Jupiter

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ส่วนบนของฟอร์ม

8546

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 91

What is double the total saturated fat of sunflower oil ?

1.

palm oil

2.

corn oil

3.

soybean oil

4.

peanut oil

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 92

What are recommended daily grams of total fat and saturated fat for active men and teen boys ?

1.

53/17

2.

93/31

3.

73/24

4.

83/29

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 93

How many times is coconut oil greater in the percentage of total saturated fat than chicken fat ? It is almost__________

1.

two

2.

Four

3.

three

4.

Five

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 94

According to the fat statistics, which of the following statement is FALSE ?

1.

Active men can take in more fat than active women.

2.

Active women can take in the same amount of fat as teen girls.

3.

The recommended daily grams of fat for teen girls and children are different.

4.

The total intake of saturated fat women should be much less than that for teen boys.

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 95

In reference to the given figures, fat from which of the following has the highest level of saturated fat ?

1.

cows

2.

Pork

3.

sheep

4.

Chickens

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 1

Prince Andrew, fourth in line to the British throne, faces a probe into his travel expenses
by the government’s spending watchdog, London’s Times newspaper said yesterday.
Andrew clocked up 325,000 (Bt24 million) in flight last year, Buckingham Palace
accounts show. This reportedly included almost 11,000 for two Royal Air Force flights
to play golf at Saint Andrews in east Scotland, where he is captain, Agence France-Pres
PRESIDENT VLADIMIR PUTIN MAY BE A NUISSANCE TO THE WEST, BUT Russians approve
of him. Russia is experiencing economic growth, is paying its debts and is a growing influence
in world politics. Compared with the era of Boris Yeltsin, today Russia shows overall improvement.
And certain individuals who became billionaires by robbing the public are facing justice. Putin
will probably amend the constitution so he can run for a third term, and Russians will overwhelmingly
re-elect him. If that’s not democracy, what is ?
DIMITRIS RAPTIS
West Chester, Us
If your cholesterol levels keep going up no matter what you eat, don’t get discouraged- it could
be the season, not your diet, that’s at fault. A new study published in the Archives of internal
Medicine found that cholesterol levels naturally fluctuate throughout the year. Researchers
at the University of Massachusetts Medical Center in Worcester tracked 517 healthy people
for a year and found that their cholesterol levels tended to rise in cooler months and fall in
warmer months. The biggest changes occurred in those with elevated cholesterol, and in women,
By Lisa Mclaughlis
The US Federal Reserve boosted the key short-term interest rate by one-quarter of a percentage
point on Wednesday , its first rate increase in four years, in an attempt to keep the US economy
and inflation on an even keel.
Fed chairman Alan Greenspan and his Federal Open Market Committee colleagues the
group that sets interest-rate policy in the United States-increased the federal funds rate to 1.25
percent. The funds rate, the Fed’s primary tool for influencing economic activity, had been at
1 percent, a 46-year low, for a year. Details : [11B]
Israel’s High Court ruled yesterday that the country ’d next general election should he held
in 2006, a year earlier than planned
The decision ended a complicated legal battle that erupted over the length of the current
parliament’s term after a procedural error was made several months ago in amending election
legislation.
-Reuters.
 

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 96

In the next two years, what will Israel do ?

1.

revise its election legislation

2.

hold the country’s general election

3.

make a decision on its general election

4.

change the policies in the next parliament

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 2

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 97

Which of the following shows that our cholesterol levels may depend on in a recent study ?

1.

age

2.

sex

3.

the diet

4.

the season

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 98

What is the purpose of the US Federal Reserve when it raised its key interest rate ?

1.

boost economic growth

2.

Slow down economic growth

3.

balance the economy and inflation

4.

Respond to the government’s policies

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 3

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 99

Who is Prince Andrew having problems with now ?

1.

the Royal Air Force

2.

his golf team at Saint Andrews

3.

the London Times’ newspaper

4.

the government’s spending watching

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ข้อสอบเอนทรานซ์ ข้อที่ 100

In the near future, what may President Vladimir Putin do ? He may _______

1.

become an ally to the west

2.

show interest in world politics

3.

become a billionaire by robbing the public

4.

amend the constitution to run for another term

คำตอบที่ถูกคือ ตัวเลือกที่ 4

ส่วนล่างของฟอร์ม